Hva sier Bibelen om VESTBREDDEN?

Av Morten Lindhjem

Morten Lindhjem
Morten Lindhjem

Verden kaller det for okkupert. Det er de mest omstridte landeiendommene i Israel. Hver dag kan vi lese om hendelser ifra disse områdene i media. Verden med media i spissen har mange meninger om nettopp disse områdene.
I disse dager driver USA å ruller ut sin lenge omtalte fredsplan i Israel. I skrivende stund vet vi ikke hva slags planer de har for disse landområdene, men det er stor sannsynlighet att verden med USA i spissen, nok engang vil gjøre noe med disse landområdene.

- Hvis USA ikke gjør noe med disse områdene (den ene eller andre veien), blir det mest sann synlig bråk. - Hvis USA prøver å gi disse områdene over til Araberne (noe som Israel ikke vil tillate), blir det også bråk. - Hvis de prøver å gi det til Israel (noe Araberne ikke vil tillate), ja så blir det også bråk.
Det vil si med stor sannsynlighet kan vi i tiden foran oss forvente mye debatt og bråk rundt dette. I takt med hvordan denne fredsplanen rulles ut kan vi forvente dette blir gjenstand for medias oppmerksomhet og att det blir samtale emne rundt hvert enste bord. Derfor gjelder det for oss som kristne å vite hva bibelen sier om nettopp disse områdene.
Bibelen snakker nemlig veldig mye om akkurat disse områdene. Som kristne gjelder det alltid å være på bibelsk grunn. Det er ikke likegyldig hvordan vi som kristne taler og mener om det som Gud i sitt ord har sagt noe om. Det er viktig att vi gjør som Paulus sier.
1 Peter 4.11 «Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord.»


GUD HØRER HVA VI SIER: Flere steder i bibelen ser vi att Gud lytter til hvordan vi taler. I mange tilfeller får det dramatiske konsekvenser. I bibelen kan vi lese om noen speidere som ble sendt ut for å speide ut Løftes landet. Etter at de kom tilbake så snakket de om dette landet. Men de talte negativt, og de talte imot det som Gud hadde sagt. Dette fikk så store konsekvenser att de ble nektet å komme inn i det landet som Gud ville gi dem.5 mosebok 1.34-35: Da Herren hørte hva dere sa, ble han harm og sverget: 35 «Ikke en eneste av denne onde slekt skal få se det gode landet som jeg med ed lovet å gi deres fedre,

HJERTELANDET eller KJERNELANDET: Navnet Vestbredden er ett navn som er funnet på i senere tid. De bibelske navnene for nettopp dette området er Judea, Samaria og Jerusalem. Disse tre stedene er sentrum og det sentrale på mange nivåer for Israel og for alt det bibelske. Det er populært kalt for HJERTE LANDET eller KJERNELANDET i Israel.
Hvis araberne og verden forøvrig skulle brukt de historiske navnene, Judea, Samaria og Jerusalem, så ville det jo bli veldig opplagt att disse områdene tilhører Israel. Disse navnene er jo nevnt i bibelen omtrent på hver eneste side.

Hvis vi ser på figuren som ser ut som en blink. Der tenker vi oss att løftes landet er hele blinken. Det er jo hele målet om du vil. I de sentrale delene i løftes landet ligger områdene som vi her snakker om, Judea Samaria, Jerusalem.
I sentrum av hjertelandet ligger Jerusalem, i sentrum av Jerusalem ligger tempelplassen som er den mest sentrale og viktigste tomt i hele verden. Det er på denne fjelltoppen som Gud har utvalgt til sin bolig. Det er derJesus vil styre verden fra når han blir Konge på jorden.

SENTRUM PÅ FLERE MÅTER:

HISTORISK - 80% av bibel historien har utspilt seg på dette stedet. POLITISK - Det er det mest omstridte landområde i verden

GEOGRAFISK - Det er fysisk sentrum av landet Israel

ÅNDELIG - Alt det åndelige har sin tilknytning til Jerusalem. Selv det himmelske er knyt tet til Jerusalem. David sier det er møte- stedet mellom himmel og jord.

LIVSKILDEN - Mer enn 50% av vannet i Israel
kommer fra dette området. Også i en profetisk sammenheng vil den åndelige og fysiske livets kilde strømme ut fra Jerusalem

PROFETISK - Sentrumet for de store bibelske
hendelser har vert Jerusalem, men er også i endens tid gjenstand for der det profetiske vil kulminere. Det er der vår frelser kommer tilbake til.

JESUS SPESIFISERER 3 STEDER:

Att Vestbredden er meget spesiell ser vi også ut fra Jesus sine egne ord. Han visste kanskje att disse områdene ville bli meget utsatte områder i fremtiden. Av alle steder han kunne ha nevnt så er det kun nettopp disse stedene han navngir.
Apg 1. 8: «Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»
Når vi nå ser på kartet hvor disse stedene er som Jesus nevner, så blir det veldig interessant. Jerusalem, Judea og Samaria er jo nettopp det som i dag kalles Vestbredden. På kartet ser vi att det er ringet rundt nettopp det området som Jesus presiserer. Denne rammen er ikke bare på kartet, det er også fysisk ett gjerde rundt hele dette området. Man har faktisk klart å ramme inn området som Jesus nevner.

Fienden bruker alle midler for att Jøder og kristne ikke skal være nettopp der som Jesus sier att de nettopp skal være.

- Det brukes løgn om att området er okkupert og tilhører noen andre - Det brukes terror for å skremme folk vekk

- Det brukes politiske og økonomiske sanksjoner for å hindre tilstedeværelse - Teologier skapes for å fortelle att det ikke trengs å være der

- Selv sekulære Jøder er motstandere og forfølger sine egne landsmenn som bosetter seg der. - Verden beskylder dem som bosetter seg i disse områdene for å være årsaken til all ufred i verden
Sagt på en litt flåsete måte så kan man si at Jesus sa: «dere skal være mine vitner i «Vestbredden» og til hele jordens ende.»

HELLIGE FJELL - GUDS FJELL Felles for Judea, Samaria og Jerusalem (Vestbredden) er att det er det som utgjør de sentrale fjellene i Israel. Bibelen omtaler disse fjellene mange ganger og vi skal se att Gud taler spesifikt om disse fjellene og att de er av svært stor betydning.

HELLIGE FJELL Salmisten sier att fjellene er hellig, liksom Gud er hellig. Alt som er hellig, må vi være varsomme med. Det er ikke bare å røre ved dette, det er hellig. Ikke bare det att det er hellige fjell, men det er Guds hellige fjell.
Salme 99.9: «Opphøy Herren vår Gud, bøy dere mot hans hellige fjell. Hellig er Herren vår Gud.»

FJELLET = GUDS BOLIG = GUDS EIENDOM Moses presiserer at Israelerne skal bosettes spesifikt på FJELLENE. Ikke rart kanskje att verden raser mot akkurat disse fjellene. Israel har fått noe av løftes landet tilbake i 1948, men de får fortsatt ikke lov til å bo i mye av fjellene slik som her blir presisert. Videre ser vi att Moses sier att fjellene er ikke hvem som helst sin eiendom. De er Guds eiendom.
Og nettopp på disse fjellene som Gud har utpekt til sin eiendom så har han også gjort det til sin bolig. Det er nettopp på disse fjellene att Gud har til hensikt att både Gud og Lammet skal ha sin trone og sin bolig.
2Mosebok 15.17: «Du skal føre dem inn og plante dem på fjellet som er din eiendom, på stedet du har gjort til din bolig, Herre, helligdommen som dine hender har grunnlagt, Herre.»
Jesajas bekrefter også dette att fjellene er Guds fjell.
Jesajas 65.9: Jeg lar en ætt gå ut fra Jakob, fra Juda en som skal arve mine fjell. Mine utvalgte skal ta landet i eie, og mine tjenere skal bo der.

TILBAKE TIL LANDET SOM FEDRENE INNTOK: Moses profeterer og forutsier at Israelfolket vil forlate Gud og med det miste sitt land og bli spredt over hele verden. Men han sier også att det kommer en tid da Gud vil samle dem igjen og att han vil samle dem, akkurat som vi ser skje i dag.
Gud vil føre dem spesifikt til det landet som fedrene inntok. I starten klarte ikke fedrene å innta hele løftes landet. Det som er helt klart områder vi kan si de inntok, er nettopp de sentrale fjellene i Israel. De inntok kjernelandet. De inntok det som blir kalt Vestbredden. Og det er nettopp disse landområdene som det i dag strides om.
5Mosebok 30.5: Herren din Gud vil føre deg til det landet som dine fedre inntok, og du skal innta det igjen. Han skal gjøre vel mot deg og gjøre deg mer tallrik enn fedrene dine.

PROFETORD MOT FJELLENE I ISRAEL: Profeten Esekiel får en helt spesiell oppgave, nemlig å tale profetord til fjellene. Legg merke til han skal ikke tale til mennesker, men Gud vil att han skal tale direkte til fjellene. Av dette kan vi forstå att Gud er spesielt opptatt av fjellene og att fjellene er av vesentlig betydning.
Esekiel 36.1-3: «Du menneske, tal profetord mot fjellene i Israel og si: Fjell i Israel, hør Herrens ord! 2 Så sier Herren Gud: Fienden har ropt til dere: «Ha-ha! De gamle haugene er blitt vår eiendom. Derfor skal du tale profetord og si: Så sier Herren Gud: De har herjet og jaget dere fra alle kanter så dere er blitt andre folkeslags eiendom. Dere er på alles lepper, folk hvisker om dere.»
Vi ser her att han beskriver en situasjon som er akkurat slik som vi ser den i dag også. Disse fjellene er blitt tatt av ett annet folk. Han sier også at disse fjellene (Vestbredden) er på alles lepper. Det er vel kanskje noe av det mest omtalte i vår tid. Videre så tror jeg att det i stor grad vil bli på alles lepper etter hvert som denne fredsplanen rulles ut. Det viskes i mange kroker i verden. Mange som legger planer i all hemmelighet for disse områdene for att ikke Israel skal få eie disse.
Profeten beskriver videre at fjellene er blitt øde ruiner, forlatte byer, de er plyndret og spottet av folkeslagene rundt. Det passer perfekt for det vi kan se i dag. Fienden holder fast på at det er deres eiendom. Landområdet er i stor grad preget av øde og forlatte steder. Det er ruiner og forlatte byer og beitemarker over alt. Esekiel 36.4-6: Derfor, fjell i Israel, hør ordet fra Herren Gud! Så sier Herren Gud til fjellene og haugene, til bekke- farene og dalene, til de øde ruinene og de forlatte byene, som er plyndret og spottet av de andre folkeslagene rundt omkring. 5 Derfor sier Herren Gud: Sannelig, jeg taler i min brennende sjalusi mot de andre folkeslagene og mot hele Edom. Av hjertets lyst og med sjels forakt gjorde de mitt land til sin eiendom, til beiteland og bytte. 6 Derfor skal du tale profetord om Israels land og si til fjellene og haugene, til bekkefarene og dalene: Så sier Herren Gud: Se, jeg taler i sjalusi og harme fordi dere må tåle spott fra andre folk. 7 Derfor sier Herren Gud: Jeg løfter hånden og sverger at nabofolkene deres selv skal bære sin spott.

Men Gud har ikke tenkt att det skal forbli sånn. Han har fremtidsplaner nettopp for dette området. 

Esekiel 36.8-12: Men dere, fjell i Israel, skal få greiner og bære frukt for mitt folk Israel. For de kommer snart! 9 Se, jeg vender meg til dere. Dere skal bli dyrket og tilsådd. 10 Jeg lar dere få mange mennesker, hele Israels hus. Byene skal befolkes og ruinene bygges opp igjen. 11 Jeg lar dere få mange mennesker og dyr. De skal bli mange og være fruktbare. Jeg lar det bo folk hos dere som i gamle dager og gjør vel mot dere, mer enn før. Dere skal kjenne at jeg er Herren. 12 Igjen lar jeg
mennesker ferdes på dere, mitt folk Israel skal ta deg i eie. Du skal være deres eiendom. Og du skal aldri mer gjøre dem barnløse.

Gud taler ut hva som skal skje og vi vet at når Gud sier noe så vil det skje. Det var slik han skapte verden. Han talte, og det ble. På samme måte har han talt disse ordene. Det er da viktig at vi ikke taler imot det Gud sier, men att vi taler det samme som Gud sier.

La oss oppsummere hva Gud sier, og som bør være hva vi sier

- Fjellene (Vestbredden) er Hellige fjell

- Fjellene (Vestbredden) er Guds fjell

- Fjellene (Vestbredden) skal bære frukt for Israel.

- Fjellene (Vestbredden) skal bosettes av hele Israels hus

- Fjellene (Vestbredden) skal være Israels eiendom

Skrevet av Morten Lindhjem, for tiden bosatt på Guds fjell, nærmere bestemt Mevaseret Zion, Israel. Utsendt av Hjerte for Israel (Pinsebevegelsens arbeid i Israel)