Vedtekter

Vedtekter godkjent i stiftelsesmøte 28.10.2019

· 1. Foreningens navn

Foreningens navn er «Hjerte for Israel», pinsebevegelsens arbeid i Israel

org. nr. 923 954 937 Tidligere navn er Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI).

· 2. Formål

Foreningen støtter nasjonen Israel og jødene gjennom samarbeid med anerkjente offentlige eller private organisasjoner i Israel, fortrinnsvis gjennom stiftelsen «Nachamo Ami».

· 3. Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående og selveiende juridisk enhet. Det innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. Foreningen er forpliktet til å gjøre vedtekter, årsmelding og revidert regnskap tilgjengelig for Pinsebevegelsen i Norge.

· 4. Medlemskap

Foreningen er et fellestiltak i Pinsebevegelsen i Norge. Alle pinsemenigheter i Norge kan møte i årsmøtet og har en stemme hver.

· 5. Årsmøtet

 • Årsmøtet er foreningens øverste organ.
 • Avviklingen av årsmøtet følger ordningen for Pinsebevegelsens Årsmøtekonferanse. Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig.
 • Årsmøtet innkalles med felles annonse senest 4 uker før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest innen 1. mars. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest fire uker før årsmøtet.
 • Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Alle fremmøtte menigheter har en stemme.

· 6. Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

 • behandle årsberetning
 • behandle revidert regnskap
 • behandle årsmøtesaker
 • vedta budsjett for kommende år
 • Valg
 • 5 - 9 personer til styret for en periode på fire år. Halvparten er på valg hvert annet år. Gjenvalg er mulig.
 • 3 personer til valgkomite for en periode på to år. Gjenvalg mulig for inntil to perioder. Styret foreslår medlemmer.
 • Styret konstituerer seg selv. Styret velger 4 representanter til stiftelsen «Nachamo Ami». Styrets leder er også styreleder i stiftelsen «Nachamo Ami».
 • Det er ønskelig med bred representasjon i styret mht kjønn og alder. Kandidater skal ha tillit fra menigheten de tilhører. Inntil to behøver ikke være medlemmer i en pinsemenighet, men skal arbeide ut fra foreningens vedtekter og være forpliktet på visjon og verdier i Pinsebevegelsens grunnlagsdokument (styret lager instruks til valgkomiteen der dette fremkommer)

· 7. Styret

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller to av styremedlemmene ønsker det. Styrets leder har ansvar for å sende ut innkalling og agenda før møtet. Referat skal distribueres snarest til styremedlemmene. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med simpelt flertall av avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Styret skal:

 • Velge leder og nestleder.
 • Iverksette årsmøtebestemmelser.
 • Arbeide etter gjeldende vedtekter, instruks og godkjent budsjett. Herunder administrere daglig drift og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til lovverk og gjeldende bestemmelser.
 • Representere foreningen utad.
 • Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver og sørge for instruks for disse.
 • Behandle uforutsette kostnader og saker knyttet til fortløpende drift.
 • Ansette personer i nødvendige stillinger i foreningen.
 • Kasserer og revisor ansettes av styret.
 • Styret utarbeider instruks for valgkomiteen.

· 8. Signaturrett

Det er styrets leder og nestleder som i fellesskap innehar signaturrett.

· 9. Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene i to påfølgende ordinære årsmøter.

· 10. Oppløsning

Foreningen kan oppløses ved at 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene på to påfølgende ordinære årsmøter stemmer for oppløsning. Ved opphør vil foreningens midler og eiendeler tildeles en annen tilsvarende virksomhet som årsmøtet bestemmer.